Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 

Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen On Eagles Wings Publishing en de opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden door deze voorwaarden uitgesloten.

 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

 

1. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de opdracht telefonisch, schriftelijk of per e-mail door de opdrachtgever is verstrekt en door On Eagles Wings Publishing is aanvaard. Voor iedere verstrekte opdracht wordt door de opdrachtgever een opdrachtbevestiging per email verzonden naar info@oneagleswingspublishing.nl. Als opdrachtgever geldt de (vertegenwoordiger van) de organisatie die de opdrachtbevestiging bevestigt.
2. In de opdrachtbevestiging wordt in ieder geval aangegeven het (geschatte) aantal woorden van de brontekst, de taal waarin de brontekst is opgesteld en de taal waarin die tekst moet worden geredigeerd/opgemaakt.

 

Artikel 3 Wijziging van de overeenkomst

 

1. On Eagles Wings Publishing zal zich houden aan de voorwaarden waaronder zij de opdracht is aangegaan en die in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, behoudens gevallen waarin daar in overleg met de opdrachtgever van wordt afgeweken.
2. Indien de opdrachtgever wijzigingen in bijvoorbeeld de brontekst of leverdatum wil aanbrengen nadat de opdracht is verstrekt, zal On Eagles Wings Publishing de gewijzigde tekst of voorwaarden slechts aanvaarden voor zover zij zichzelf in staat acht de opdracht onder de nieuwe voorwaarden uit te voeren. Indien zij dat nodig acht zal On Eagles Wings Publishing de leveringstermijn op basis van de wijziging aanpassen en een meerprijs in rekening brengen voor zover de wijziging de investering die zij moet verrichten om de opdracht uit te voeren, verzwaart.
3. Een wijziging in de brontekst die door de opdrachtgever is aangebracht nadat de opdracht is verstrekt kan in geen geval leiden tot bespoediging van de levering noch tot vermindering van het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

 

Artikel 4 Intrekking van de overeenkomst

 

Indien de opdrachtgever een reeds verstrekte opdracht intrekt zal On Eagles Wings Publishing alle kosten in rekening brengen die in verband met die opdracht reeds zijn gemaakt, met inbegrip van administratiekosten, de kosten van het deel van de geredigeerde/opgemaakte tekst dat reeds is verricht en gederfde inkomsten wegens tijd die voor de opdracht was gereserveerd. On Eagles Wings Publishing behoudt zich in voorkomende gevallen het recht voor het volledige bedrag in rekening te brengen dat voor de redigeer/opmaak opdracht verschuldigd zou zijn geweest.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst


1. On Eagles Wings Publishing zal bij het uitvoeren van iedere opdracht de zorg van een zorgvuldig handelend opdrachtnemer in acht nemen. Zij zal daartoe de medewerker(s) op de hoogte stellen van eventuele expliciete opmerkingen en verzoeken van de opdrachtgever ten aanzien van de opdracht, bijvoorbeeld omtrent terminologie.
2. On Eagles Wings Publishing is gerechtigd opdrachten aan derden uit te besteden, met dien verstande dat zij zelf uitdrukkelijk verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van die opdrachten.
3. Ingeval de brontekst elektronisch wordt aangeleverd, wordt het redigeren/opmaken in datzelfde bestand verricht. Daarbij zal de oorspronkelijke opmaak zo veel mogelijk gehandhaafd blijven. Ingeval van een gecompliceerde bestandsopmaak zullen eventuele meerkosten aan de opdrachtgever worden doorberekend. Ingeval de brontekst per fax of per reguliere post wordt verstuurd, wordt de opmaak geleverd in een bestand met een minimum aan opmaakcodes, behoudens indien de opdrachtgever specifiek verzoekt om handhaving van de oorspronkelijke lay-out en On Eagles Wings Publishing met dat verzoek instemt. In een dergelijk geval zullen de meerkosten voor het verzorgen van de opmaak aan de opdrachtgever worden doorberekend.
4. On Eagles Wings Publishing zal zich inspannen de bestelde opdracht uiterlijk op de overeengekomen leveringsdatum aan de opdrachtgever te leveren. Deze leveringsdatum is echter niet bindend, en overschrijding van de gestelde termijn ontslaat de opdrachtgever in geen geval van diens betalingsverplichtingen, tenzij die overschrijding geheel en al aan grove nalatigheid van On Eagles Wings Publishing kan worden toegeschreven.
5. On Eagles Wings Publishing garandeert dat de door haar geleverde eindversie van de opdracht aan al haar kwaliteitseisen voldoet. Zij beschouwt de opdracht echter pas als definitief wanneer die door de opdrachtgever, na eventuele aanpassingen zijnerzijds, akkoord is bevonden.

 

Artikel 6 Honorarium en betaling


1. De hoogte van het honorarium wordt door On Eagles Wings Publishing vastgesteld en aangegeven op het opdrachtbevestigingsformulier. On Eagles Wings Publishing baseert haar honorarium op hetzij een woordtarief hetzij een uurtarief, op de talencombinatie, op eventuele specifieke eigenschappen van het document en de betreffende tekst en op eventuele speciale verzoeken of vereisten van de opdrachtgever.
2. Facturen van On Eagles Wings Publishing dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan, of binnen de op de opdrachtbevestiging vermelde betalingstermijn.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft On Eagles Wings Publishing het recht om de opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, over het gehele factuurbedrag de wettelijke rente vermeerderd met 3% in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag van de factuur.
4. Alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door On Eagles Wings Publishing worden gemaakt in verband met de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 7 Reclames


1. De opdrachtgever wordt geacht de opdracht zo spoedig mogelijk nadat die door On Eagles Wings Publishing is geleverd te (laten) controleren teneinde vast te stellen of deze aan zijn wensen en eisen ten aanzien van kwaliteit en bruikbaarheid voldoet.
2. Indien de geleverde opdracht bij de opdrachtgever aanleiding geeft tot klachten, dient de opdrachtgever die binnen tien werkdagen na de leverdatum aan On Eagles Wings Publishing kenbaar te maken.
3. Het uiten van een klacht of aantonen van een tekortkoming ontslaat de opdrachtgever in geen geval van diens betalingsverplichtingen jegens On Eagles Wings Publishing terzake van de betreffende opdracht.
4. On Eagles Wings Publishing zal klachten slechts dan in behandeling nemen indien zij expliciet zijn verwoord en betrekking hebben op aantoonbare fouten of gebreken.
5. Indien zij de klacht gegrond acht zal On Eagles Wings Publishing de aangegeven fouten of gebreken binnen een redelijke termijn herstellen.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid


1. On Eagles Wings Publishing kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade welke direct en aantoonbaar het gevolg is van een aan haar toerekenbare fout of tekortkoming. Die aansprakelijkheid is voorts per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot maximaal het bedrag van de desbetreffende factuur. On Eagles Wings Publishing kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uit een dergelijke fout of tekortkoming voortvloeiende andere vorm van schade, zoals onder meer bedrijfsschade, vertragingsschade, immateriële schade, gederfde winst of aantasting van de goede naam, tenzij On Eagles Wings Publishing grove nalatigheid kan worden verweten. Ook in dat laatste geval echter blijft de aansprakelijkheid van On Eagles Wings Publishing beperkt tot een door de rechter te bepalen bedrag waarmee recht wordt gedaan aan het uitgangspunt dat de aansprakelijkheid van On Eagles Wings Publishing voor eventuele door de opdrachtgever geleden schade beperkt dient te zijn.
2. Onduidelijkheid, dubbelzinnigheid en andere aantoonbare gebreken in de brontekst ontheffen On Eagles Wings Publishing van iedere aansprakelijkheid.
3. On Eagles Wings Publishing kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van hetgeen haar ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ter beschikking is gesteld.
4. De opdrachtgever vrijwaart On Eagles Wings Publishing tegen aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, van welke aard ook, in verband met de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 9 Beëindiging en ontbinding


1. De overeenkomst wordt geacht te zijn beëindigd wanneer beide partijen al hun verplichtingen onder die overeenkomst geheel zijn nagekomen.
2. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van diens faillissement, surséance van betaling of liquidatie, is On Eagles Wings Publishing zonder enige verplichting tot ingebrekestelling of schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten.
3. Indien On Eagles Wings Publishing door omstandigheden die haar niet kunnen worden aangerekend (waaronder brand, ongeval, ziekte, oproer, oorlog, netwerkstoring en maatregelen van overheidswege) niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst kan voldoen, is On Eagles Wings Publishing zonder enige verplichting tot schadevergoeding gerechtigd hetzij de leveringsvoorwaarden aan te passen aan de nieuw ontstane situatie hetzij de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht


Alle geschillen en rechtsvorderingen welke mochten ontstaan in verband met een door On Eagles Wings Publishing uitgevoerde opdracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Artikel 11 Wijziging Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden


On Eagles Wings Publishing is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zonder nadere aankondiging te wijzigen, doch verplicht zich ertoe dergelijke wijzigingen bij de eerste of eerstvolgende gelegenheid aan haar opdrachtgevers kenbaar te maken.

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nr. 57211183 .